چهارشاخ گاردان بزرگ مناسب برای رونیز

00104036
موجود
0تومان
چهارشاخ گاردان برای اتصال مفصلی ابتدا و انتهای میل گاردان استفاده می گردد.
میل گاردان در این قسمت ضعف دارد و حتما باید به صورت دوره ای گیریس کاری شود در غیر اینصورت مستهلک شده و باید تعویض گردد.